Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder "Opdrachtnemer" verstaan: Omana Studio, gevestigd te Kampen en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 71388354.

1.2. Onder "Opdrachtgever" wordt verstaan: elke (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

3. Offerte

3.1. Opdrachtnemer stelt offertes op basis van een inschatting van benodigde werkuren, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken.

3.2. Offertes zijn vrijblijvend en geldig tot één maand na offertedatum, tenzij anders overeengekomen.

3.3. De Opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te geven op de offerte.

3.4. Acceptatie van de offerte impliceert tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.

4. Prijzen en Betaling

4.1. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Bij het niet tijdig betalen van de factuur gelden vastgestelde termijnen en kosten voor herinneringen en eventuele incasso:

  1. Eerste herinnering: 15 dagen na verloop van de factuurdatum, geen extra kosten
  2. Tweede herinnering: 26 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente
  3. Derde herinnering: 32 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente
  4. Indien de factuur na de derde herinnering niet wordt betaald binnen 5 dagen, schakelt de Opdrachtnemer een incassobureau in en worden de kosten verhaald op de Opdrachtgever.

4.4. Indien aannemelijk is dat de Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de Opdrachtnemer dit na overleg met Opdrachtgever doorrekenen aan de Opdrachtgever.

5. Annulering en Wijzigingen

5.1. Na akkoord van de offerte kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

5.2. Bij annulering door de Opdrachtgever kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht voor de tot dan gemaakte uren en kosten door Opdrachtnemer voor het desbetreffende project.

6. Werkzaamheden

6.1. Opdrachtnemer zal de afgesproken werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, rekening houdend met de wensen van de Opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de Opdrachtgever nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is. De Opdrachtnemer doet er alles aan om de Opdrachtgever een product naar dienst af te leveren.

6.2. Opdrachtnemer kan bij uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden, mits overeengekomen met de Opdrachtgever.

6.3 Opdrachtnemer biedt geen inzage in niet geleverde beelden of ruwe bestanden, tenzij vooraf anders overeengekomen. De Opdrachtgever levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.

7. Overmacht / Ziekte

7.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan; elke van de wil van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd, zoals bijvoorbeeld staking, diefstal, brand, beschadiging of uitval van apparatuur, ziekte, overlijden of zaken wat mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

7.2 . Bij overmacht of ziekte van de Opdrachtnemer zal deze de Opdrachtgever tijdig informeren en samen naar een passende oplossing zoeken.

8. Levering

8.1. De afgesproken levertijd welke gecommuniceerd wordt voorafgaand aan het project, is indicatief en kan niet als bindend worden beschouwd.

8.2 . Na levering van Opdrachtnemer, vindt er één correctieronde plaats waarbij Opdrachtgever de correcties schriftelijk doorgeeft. Correcties dienen binnen 14 dagen na levering van het werk doorgegeven te worden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar.

9.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor technische defecten aan apparatuur die zich kunnen voordoen tijdens het filmen/fotograferen of de nabewerking van de video's of foto's. In geval van technische defecten zal Opdrachtnemer zich inspannen om deze zo snel mogelijk te verhelpen, maar enige gevolgschade die hieruit voortvloeit wordt niet door Opdrachtnemer vergoed.

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor voor niet-voldoening aan persoonlijke voorkeuren van de Opdrachtgever. Het blijft een subjectief product en derhalve kan de Opdrachtgever nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet naar wens is. De Opdrachtnemer doet er alles aan om de Opdrachtgever een product naar dienst af te leveren.

10. Reis- en Verblijfkosten

10.1. Reis- parkeer- en verblijfkosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,35 euro per gereden kilometer.

10.2 . Alle reis-, parkeer- en verblijfskosten buiten Nederland worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

11. Auteursrechten

11.1. Alle rechten met betrekking tot het werk van Opdrachtnemer zijn voorbehouden, tenzij anders overeengekomen.

11.2 . Het werk van Opdrachtnemer mag niet zonder toestemming van Opdrachtnemer gedeeld worden met derden voor commerciële doeleinden.

11.3 . Wanneer de Opdrachtgever het werk van de Opdrachtnemer online publiceert, verbindt de Opdrachtgever zich ertoe de video in oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen, uitsneden (crops) en beeldbewerkingen (filters) zijn niet toegestaan. Naamsvermelding van opdrachtnemer is, indien anders afgesproken, verplicht. 

12. Klachten en Garantie

12.1. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na levering van het werk schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

13. Portretrecht

13.1. Opdrachtgever behoudt het portretrecht en kan toestemming geven voor publicatie van het werk door Opdrachtnemer.

14. Geschillen

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen worden in eerste instantie in onderling overleg beslecht voordat een beroep wordt gedaan op de rechter.

Door gebruik te maken van de diensten van Opdrachtnemer gaat de Opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.